Nasihat Abah Anom Suryalaya

papatah tinu jadi aki
baong…
tong leutik hate di sebut baong da kocap baong aki teu ilahar jeung batur baong …
sing inget, Teu meunang gugur samemeh tempur, Teu meunang perlaya samemeh perang. Indit ka medan jerit ulah dengki, lumampah ka medan dadalaga ulah dendam, lumaku ka medan tempur ulah ujub Taat sumembah kanu janten rama, sumujud tumut kanu janten ibu Dihareupeun aya kasusah, ditukang pasti aya kabungah Dahareun anu asup kanu awak, bakal jadi kulit, jadi daging, jadi sumsum, jadi balung, matak sing ati-ati, Mudah-mudahan urang kakungkung ku rohmat pitulung nu Maha Agung. Sasanget-sangetna leuweung, moal leuwh sanget tibatan sungut baong…
hideup Kudu mampu tungkul kanu jukut, ulah tanggah ka sadapan, sing awas kana tincakan Amit kanu mangku lembur, kanu nyungsi dinu sepi, nu keur genah tumaninah Sanajan urang paanggang, hatemah paanjang-anjang. Sanajan urang papisah, kanu Maha Kawasa urang sumerah pasrah Hariring lain nu kuring, haleuang lain nu urang. Hariring kagungan Nu Maha Wening, Haleuang kagungan Nu Maha Wenang Jelema mah tungkul tumpuk kalalaputan, tanggah tempat kalalepatan. Samenit ganti sajam robah, sore janji isuk teu dipake Lain sia kudu melaan agama, tapi agama nu kudu melaan sia. Sabab agama bakal nyalametkeun urang dunya akherat Sakur nu rek ngarugikeun kana diri, bangsa jeung nagara, cegah ku diri sorangan Jalma nu iman ka Pangeran, dimana datang bala sobar, datang untung sukur Geura leungitkeun sirik pidik nu ngancik dina ati, aral subaha nu nyayang dina dada Ditarima ku panangan dua, disuhun dinu embun-embunan, ditampi ku ati sanubari Hirup kudu sauyunan, mun cai jadi saleuwi, ka darat jadi salogak. Sapapait samamanis, sabagja satanggung jawab, sareuneuh saigel baong …
poma ulah carekeun batur sabisa bisa ulah oge hayang nyarekan batur
Ari nu ngaranna hukum adil teH teu ninian, teu akian, teu indungan, teu bapaan, teu sobat-sobat acan
Dimana urang doraka ka indung bapa, lir ibarat Lamun di lembur kai randu, lamun di leuweung kai dander. Dipake pangorek bingkeng, dipake pamikul bengkung. Dipake suluh matak teu ruhai, matak beuleuweung kanu niupna
Dina sawatara isuk, dina sawatara wanci haneut moyan, dina sawatara poe anu keur dilakonan, dina sawatara harepan, dina sawatara impian, mugi aya dina cageur jeung bageurna, panceg jeung ajegna, hirup jeung huripna, waluya balarea, prung tandang makalangan marengan caang jalan pasampangan
Peun we ah papait ka tukang, kaseudih anu kamari, tunggara anu mangkukna, rek dipendem ameh balem, disimpen cing rikip, ditunda, diecagkeun, moal di teang, moal di ingeut, geus wayahna nyampeur kabagja, geus wayahna ninggali kahareup, ajeug nangtungan hirup, ngabageakeun anjeun anu aya, anjeun anu nyanghareup, anjeun anu aya sajeroning rasa
Panon poe geus moncorong, indung beurang geus nyaangan, gearkeun hate anu aleum, heabkeun rasa anu tiis, bray hibar cahyana ka sakuliah alam dunya, mawa bagja keur urang sararea
baong tong leutik hate
sing gede hareupan …

Pajajaran kari ngaran, Pangrango geus narikolot, Mandalawangi ngaleungit, Nya dayeuh geus jadi leuweung.
Lamun neda kudu ka Pangeran, muntang ngeumbing mung ka Gusti. Sabab lamun menta ka manusa, matak bosen nganti-nganti
Amit ampun nya paralun, ka Gusti Nu Maha Agung, ka Nabi anu linuhung, Muhammad anu jinunjung
Kaluhur neda papayung, papayung Nu Maha Agung, kahandap neda pangraksa, pangraksa Maha Kawasa
Ampun ka anu Maha Agung, Nu kagungan Kun fayakun, Jleg ngadeg sakur kersa-Na, Bral gumelar kawasa-Na
Lain rek mamatahan nerekel ka monyet, mamatahan ngojay ka soang.
Geura menta hampura kanu jadi bapa, geura menta ampun kanu jadi indung, sabab duanana pangeran urang di alam dunya.
Sabar teh lain Ditampiling cicing, ditajong morongkol, digebug murungkut.
Sagolek pangkek, sacangred pageuh, teu unggut kalinduan, teu geudag kaanginan.
Meredih kana asihna Gusti, menta kana murahna nu Kawasa.
Jeung dulur mah Jauh silih tepungan, anggang silih teangan, gering silih ubaran, paeh silih lasanan, salah silih benerkeun, poekeun silih caangan, mun poho silih bejaan. Dedeg sampe, rupa hade, patut teu nganjuk, rupa teu menta, na kalakuan teu beda ti euwah-euwah?
Bisi aya elmu kasungkur-sungkur, pangabisa nu can ka talaah, ajian nu kasingkir-singkir, geura taluktik ti kiwari, geura kotektak ti ayeuna.
Ulah jalir janji lanca-linci luncat mulang udar tina tali gadang

baong sing inget …,

Dimana-manahurung nangtung siang leumpang, caang jalan, lugina hate, kakait ati anu sajati, gagantar rasa anu sampurna, nun gusti .. teupangkeun kuring jeung manehna, meureun aya rasa, rasa bagja anu sampurna salamina
Kateter basa, kalangsu mangsa, katinggaleun poe, nyasab dina waktu, ayeuna, isuk jeung kamari, hiji niat na diri, miharep, ngapimilik anu sajati
Kudu paheuyeuk- heuyeuk leungeun paantay-antay tangan
Neangan luang tipapada urang
Ulah nyaliksik ku buuk leutik
Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang, omat ulah lali tina purwadaksina
Ulah pagiri- giri calik, pagirang- girang tampian
Bengkung ngariung bongkok ngaronyok
Nyaur kudu diukur nyabda kudu di unggang

baong…
prak geura lakonan

Hirup di alam dunya sembaheun anging Gusti nu kagungan urang sadaya, nu ngajadikeun bumi, langit, sawarga, naraka jeung sagala eusina
Hate nu Kalingkung ku wawangunan, kalingker ku papageran.
Miindung ka waktu, mibapa ka zaman
Niti wanci nu mustari, ninggal mangsa nu sampurna, kahirupan di dunya taya lian keur taqwa.
Bagja dimana boga sobat medok, istri denok, sawah ledok.
Nu geulis jadi werejit, nu lanjang jadi baruang.
Nyukcruk galur nu kapungkur, mapay laratan anu baheula, nitih wanci nu kamari, ninggang mangsa nu sampurna. Sanajan urang beda tapi sarua, sanajan teu ngahiji tapi sa ati, milari ridho gusti nu Sajati.
Tunggul tong dirurud, catang tong dirumpak, hirup katungkul ku umur, paeh teu nyaho dimangsa. Sing inget kana purwadaksi, purwa wiwitan, daksi wekasan. Hartina sing apal kana diri, asal timana?, cicing dimana? Balik kamana?
Urang teh bakal pinanggih jeung poe akhir, nu ngandung harti poe pamungkas, raga ditinggalkeun nyawa, maot pingaraneunana. Bakal digiring kurung keur kuring, bakal dibulen saeneng-eneng, bakal ngagebleg deui jeung mantena.
Hirup katungkul ku umur, paeh teu apal dimangsa, numatak rinik-rinik kulit harti, cicing harti ngawincik diri, mun nyaah kana raga sing nyaho kana dasar agama.
baong ….
poma sing taliti diri

dibenerkeun eta bener, nu salah disalahkeun eta bener. Nu bener disalahkeun eta salah, nu salah dibenerkeun eta salah.
Ratu tara ngahukum, raja tara nyiksa, melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng.
Ulah taluk pedah jauh, tong hoream pedah anggang, tong cicing pedah tebih jauh kudu dijugjug, anggang kudu diteang, tebih kudu di sungsi
Alam nirwana, alam asal, poe panjang, Nagara tunjung sampurna, nu baheula ka alaman, ngan kahalangan ku poho, sabab poe kamari lain poe ayeuna. (Akherat)
Wayang nyaeta gambaran kahirupan manusa Nu dipipindingingan ku silip sindir, dihalangan ku siloka sareng sasmita, kalayan dirimbunan ku gunung simbul.
Geus loba pangarti nu kapimilik, pangabisa nu geus kapibanda, elmu nu geus katimu. kari diamalkeun
Mipit amit, ngala menta, nyukcruk walungan, mapay wahangan, nete taraje, nincak hamalan, ipis lapis, kandel tapel. (malapah gedang)
Sing waspada jeung permana tinggal. (Waspada)
Inditna ulah ngagidig, nyokotna ulah ngaleos, mawana ulah ngalengkah.
Meredih tina ati, menta tina manah. Menekung kanu Maha Agung, muja brata kanu Maha Kawasa
Pasti teu bisa dipungkir, kadar teu bisa di singlar, papasten nu tumibar.
Sing bisa nilik kana diri, bisa ngukur kana kujur.
baong….
Elmu teh bakal ngancik tinu nyaring, bakal cicing dinu eling
sing hade laku
sing hade lampah
sidik permana tinggal
lain sakti ku aji
lain kawasa ku pusaka
prak geura rumasa taya tangan pangawasa anging mundut ridhona gusti Allah swt
sing rancage hate
ulah medal sila mun kapanahan,kapanasan,kahujanan
sagala nu karandapan lain musuh anjeun tapi beukeul hirup hurip hideup hideup ..,cag sakitu rasa kanyaah ti aki

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Keranjang Belanja